Polityka prywatności.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

ApartArt sp. z o.o. spółka komandytowa dawniej TWW Nieruchomości spółka z o.o Łobzowska spółka komandytowa.

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych można przesłać pytanie lub sprzeciw listownie na adres siedziby administratora lub droga mailową na adres: Kraków ul. Urzędnicza 16/2 30-051 Kraków lub mail rodo@tww.pl   

  1. Katalog  przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła

 

Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące:

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres mailowy , numer telefonu,  termin pobytu w apartamencie, dane karty kredytowej

 

Wyżej wskazane dane osobowe administrator zbiera bezpośrednio od podmiotów danych lub otrzymuje je od pośredników uczestniczących w najmie krótkoterminowym

 

  1. Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy RODO artkuł 6.1.b

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia rezerwacji i zawarcia umowy krótkoterminowego wynajmu apartamentu

Ponadto informujemy, że są Państwo zobowiązani do podania określonych w punkcie II danych osobowych. Natomiast konsekwencją niepodania przez Państwa wskazanych danych osobowych jest: nieprzyjęcie rezerwacji i odstąpienie od zawarcia umowy.

Celem, dla którego administrator przetwarza dane osobowe, jest wykonanie usługi polegającej na krótkoterminowym wynajmie apartamentów.

Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i newsletter  dane osobowe przetwarzane są także w tych celach.

Administrator zobowiązuje się postępować z danymi podmiotów danych zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 

  1. Udostępnianie danych  osobowych oraz przekazywanie ich do krajów trzecich

Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim jedynie do wysyłki własnych newsletterów lub gdy administrator jest ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych. Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państwa trzeciego.

 

  1. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych

Dane użytkownika są przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego lub do upływu obowiązującego terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te mogą być potrzebne jako dowód. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przesyłanie newsletterów, wysyłanie oraz przetwarzanie ankiet oraz przesyłanie informacji o nowych produktach, ofertach oraz promocjach organizowanych przez administratora dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.

Dostęp do przetwarzanych danych mają pracownicy oraz współpracownicy administratora zajmujący się każdorazowo realizacją danego procesu.

Dane są chronione poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, urządzeń i danych, kontrolę wprowadzania danych, przekazywania danych, kontrolę zleceń, kontrolę dostępności i kontrolę rozdzielania danych. Środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane odpowiednio do postępu technologicznego.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

           

  1. Przysługujące Państwu prawa

Prawo dostępu do informacji, czyli prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzane są Państwa  dane osobowe, a jeżeli tak, jakie dane osobowe są przetwarzane. Mają Państwo również prawo do otrzymania informacji o celach przetwarzania i ich podstawie prawnej, kategoriach danych osobowych, ujawnieniu ich osobom trzecim oraz okresie ich przechowywania.

 

Prawo do sprostowania i usunięcia danych, czyli prawo do żądania niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub – z uwzględnieniem celów przetwarzania danych – prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych oraz usunięcia tych danych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli prawo do żądania ograniczenia przetwarzania wszelkich zgromadzonych danych osobowych. Od chwili złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania dane te będą przetwarzane tylko za Państwa indywidualną zgodą lub też w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do żądania swobodnego i nieograniczonego przesłania zgromadzonych danych osobowych osobie trzeciej. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Prawo do sprzeciwu, czyli prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie tych danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.

 

  1. Prawo skargi do organu nadzorczego

Poza prawami wymienionymi powyżej przysługuje Państwu prawo do skargi do krajowego organu nadzorczego, którym  jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., tel. 22 531 03 00

 

Newsletter

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Klientów o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z ApartArt Apartamenty.

Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.

Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.apartamentywpolsce.pl lub podczas podpisywania umowy check-in w naszych apartamentach.

 

Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link Państwa e-mail zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera.

 

Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Spółki, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

 

Telefon:
48 12 638 02 12
Adres e-mail:
biuro@apartart.pl
Zend\Mvc\Router\Http\RouteMatch Object ( [length:protected] => 21 [params:protected] => Array ( [controller] => Application\Controller\Page [action] => index [module] => Application [lang] => pl [uri] => polityka-prywatnosci ) [matchedRouteName:protected] => polish-hostname/home/def )