Statute/Regulamin

These Regulations specify the terms and conditions when booking apartments with TWW. Upon acceptance of these regulations, the making of reservations with TWW will be deemed unambiguous.

 

Standard bookings

 

 Reservations can be made in three ways:

1. On-line from the Website, by filling in the form. After clicking "Send", the system will automatically generate an information summary for you and enter your information to the database.
2. By telephone on +48 12 638 0212, from Monday to Friday between 8.00 am and 8.00 pm, and on Saturdays and Sundays from 10.00 am to 3.00 pm
3. By fax to +48 12 638 02 14, or email us at biuro@tww.pl with your name, surname, address, telephone number (mobiles preferable), the dates of your trip, the apartment you like or the city you want to be in, and the number of people in your party.

The minimum rental period is 1 day. This does not include: Long weekends, the Christmas and New Year period, or Winter school holidays in Zakopane.
4. For New Year evening we accept stays of minimum 5 nights (stays including night 31.12/01.01).

5. In the period between 28th of April and the 7th of May we only accept only stays of minimum 5 nights.

6. During the weekends, we only accept stays of minimum 2 nights. The minimum stay is covering the nights from a given Friday to Sunday.

It is required to pay 100% of the reservation fee. The reservations are non refunable. In the case of cancelling the reservation or changing the duration of the stay to a shorter one, the paid fee is not subject to refunds.

7. During holidays and long weekends we only accept non-refundable reservations.


 

 

Confirmation:

You will receive conformation of your reservation by email or fax (as specified) within 24 hours of making the booking. If we receive bookings on Friday after 5 pm, Saturday or Sunday, you will receive your confirmation on Monday. If, however you urgently require booking on a weekend, please contact us by phone on +48 691 507 286.

 

Payment:

1. For reservations for periods longer than 1 day, payment should be made in two instalments:
A 30% deposit should be paid within 3 days of receipt of booking confirmation, not later than on the day of arrival, by credit or debit card or bank transfer. The payment must be made within 3 days; otherwise your booking will be canceled.
The remainder should be paid on the day of arrival by cash or credit card.
2. When booking apartments for a single night and for promotional weekend stays in Warsaw, payment is 100% of the total amount within 3 days of receipt of booking conformation, not later than on the day of arrival, by credit card or bank transfer.
3. With "Last Minute" promotions, it is necessary to provide the following credit or debit card information in order to confirm the booking: Name and Surname, Card No. and Expiry Date. Your card is not charged at the time of making the reservation, but on the day of arrival. In cases of making reservations but not using the apartment, your card will be charged an amount equivalent to a single night's stay.

4. In case of the necessity of issuing the Confirmation of Reservation making a document authorizing to obtain a visa to Poland and also Schengen zone, the deposit depends on the amount required by the polish embassy in a certain country.

 

I case of issuing the above Confirmation of Reservation, the reservation will automatically change the status into a Non-refundable.

 

At the same time, after sending that Confirmation, there is no possibility of getting the deposit back.

 

Cancellation:

Bookings may only be cancelled in writing - by email or fax. For cancellations made at least 30 days prior to arrival, your deposit will be refunded after deduction of a service charge (10% of the amount paid). In cases of payments made by bank transfers from foreign accounts, your deposit will be refunded only to a valid credit card. For cancellations made less than 30 days prior to arrival, your deposit may not be refunded.

 

Payment Methods:

Prepayment: Bank transfer, credit or debit card.
Extra charge: Bank transfer, credit or debit card, cash.

Arrival, Key-handling, Definition of a night's

One night is considered to be from 3.00 pm until 12 noon the following day.
Guests are obliged to inform the person meeting them with their keys of their arrival at the apartment, not less than one hour beforehand. In cases when arrival at a previously agreed time is not possible, Guests are obliged to immediately inform the person meeting them with their keys, by telephone.

 

Guest Obligations:

Guests are obliged to pay the full amount on their booking confirmation if the date of their arrival or the duration of their stay is prolonged or shortened (whether for personal reasons, travel problems, transit strikes etc), due to circumstances beyond TWW's control.
The number of persons allowed to live in an apartment is limited to that stated in the offer, price list or booking confirmation. Guests are obliged to inform TWW by phone or email if this number is to be exceeded. In this case, TWW will arrange an extra bed. If, upon arrival, the number of guests present exceeds the number stated in the offer/confirmation, the key-handler may refuse to leave you the keys. If, during your stay or at its conclusion, it becomes apparent that the number of Guests exceeds the number booked for, you may be charged for the cost of the extra bed/s, even if they were not used.
Guests are obliged to maintain good relations with the neighbours and leave their apartment in the same order that they found it. Guests are obliged to immediately inform their contact person of any existing damage or any justifiable shortages in the apartment, and also to notify them of any damages incurred during their stay, for which they are then obliged to cover the repair/replacement costs.
The customer is obliged to look carefully at the moment of leaving the apartment if any of his belongings is not left in the apartment. For things left by the customer at the end of the lease, as well as for the damage created by their loss or damage, TWW is not responsible.

 

Transferral of Bookings to Other People

Guests may at any time transfer to another person all rights to which they are entitled as a result of having made a booking, if this person will accept any further responsibilities resulting from the booking. In this case, TWW should be informed immediately of the change of responsibility, including the name and surname, mobile number, email address etc, of the transferee accepting the rights and obligations of the agreement.

 

Force Majeure

In case of the occurrence of any circumstances which were impossible to predict, the effects of which can not be immediately resolved through ordinary means, TWW reserves the right to transfer Customer reservations to a replacement building, similar to the one originally reserved. TWW has the right to cancel the agreement in the case of the occurrence of events which can be characterised as 'Force Majeure'. This also refers to cases when the Guest's personal safety or property, for reasons beyond the control of TWW, can not be guaranteed. Payments made by the Guest are subject to refund after deduction of amounts due for services already provided.

 

Disputes:

The appropriate force governing disputes between the Owner and the Guest is Polish law. All disputes will be settled by the appropriate courts serving the address of TWW's registered office.

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji apartamentu TWW. Zgłoszenie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, które wiążą Klienta od momentu zgłoszenia rezerwacji.

 

Regulamin standardowych rezerwacji.

 

Rezerwacji można dokonać na trzy sposoby:


1. On-line na stronie internetowej wypełniając podany formularz. Po kliknięciu „wyślij” system automatycznie wygeneruje dla Państwa informacje o przyjęciu rezerwacji do bazy.
2. telefonicznie pod numerem +48 12 638 02 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-15.00.
3. faxem nr +48 12 638 02 14 bądź mailem biuro@tww.pl, podając imię, nazwisko, adres, numer telefonu (najlepiej komórkowy), termin, wybrany apartament, bądź miasto i ilość przyjeżdżających osób.
Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień. Nie dotyczy: długich weekendów, okresu Świąteczno-Noworocznego.

W okresie Noworocznym minimalna długość pobytu to 3 noce. Wymagane jest opłacenie 100% kwoty rezerwacji. Rezerwacje są bezzwrotne. W przypadku skrócenia rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe warunki rezerwacji:

-    W momencie wpuszczenia do apartamentu istnieje możliwość pobrania kaucji w wysokości równowartości wynajmu 1 doby, zwrotnej w momencie zwrotu kluczy i przekazania lokalu w stanie niepogorszonym.   
-    W lokalach nie wolno organizować żadnych imprez. Organizacja imprezy będzie skutkować natychmiastowym wymówieniem lokalu i brakiem zwrotu wpłaconej opłaty za wynajem

 

Potwierdzenie rezerwacji:


Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo pisemnie mailem lub faksem (wg życzenia) w ciągu 24 godzin od wysłania rezerwacji. Jeśli otrzymamy rezerwację w piątek po godz. 17.00, sobotę lub niedziele potwierdzenie odeślemy w poniedziałek. Jeśli potwierdzenie rezerwacji jest bezwzględnie konieczne w czasie weekendu prosimy o kontakt telefoniczny na numer +48 691 507 286.

 

Opłaty za wynajem:


1. Przy rezerwacjach dłuższych niż 1 dzień opłaty pobierane są w dwóch ratach:
• Pierwsza ratę w wysokości 30% należności należy wpłacić w ciągu 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż w dniu przyjazdu, kartą kredytową lub przelewem. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych, rezerwacja zostanie anulowana.
• Drugą ratę należy wpłacić w dniu przyjazdu gotówką lub kartą kredytową.
2. Przy rezerwacji apartamentu na jedną dobę, rezerwacjach bezzwrotnych oraz promocyjnego pobytu weekendowego w Warszawie opłata w całości (100% kwoty) płatna jest w ciągu 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż w dniu przyjazdu, kartą kredytową lub przelewem.
3. Przy promocjach Last Minute w celu potwierdzenia rezerwacji ze strony klienta konieczne jest podanie danych dotyczących karty kredytowej: imię i nazwisko właściciela, numer karty i data ważności. W momencie rezerwacji karta nie jest obciążana kwota za pobyt. Zapłata następuje w dniu przyjazdu. W przypadku dokonania rezerwacji i nie skorzystania z apartamentu karta zostanie obciążona kwotą w wysokości czynszu za najem apartamentu na jeden nocleg.
4. W przypadku konieczności wydania potwierdzenia rezerwacji stanowiącego dokument uprawniający do uzyskania wizy wjazdowej do Polski oraz strefy Shengen wysokość zaliczki uzależniona jest od kwoty wymaganej przez ambasadę Polski w danym Kraju. 
W przypadku wydania ww. potwierdzenia rezerwacja automatycznie zmienia status na rezerwację bezzwrotną. Tym samym po wydaniu ww. zaświadczenia nie ma możliwości uzyskania zwrotu wcześniej wpłaconej kwoty.

 

Anulowanie rezerwacji:


Rezerwacje można anulować wyłącznie pisemnie - mailem lub faksem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 30 dni przed przyjazdem, zaliczka zostanie zwrócona po potraceniu kosztów obsługi (10% wpłaconej kwoty). W przypadku otrzymania od Państwa przelewu z konta zagranicznego, zwrot zaliczki dokonujemy tylko poprzez transakcje uznaniową karty kredytowej. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Formy płatności:


Zaliczka: przelew, karta kredytowa
Dopłata: przelew, karta kredytowa, gotówka

 

Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa:


Doba hotelowa trwa w godzinach od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 w dniu wyjazdu. Zakwaterowanie możliwe jest do godziny 24:00 w dniu przyjazdu. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej na godzinę przed przyjazdem do apartamentu o swoim przybyciu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od TWW, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

 

Obowiązki klienta:


Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie, cenniku bądź na potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania TWW telefonicznie lub mailowo o każdym przekroczenia tej liczby. W takiej sytuacji TWW proponuje dostawki. Cena każdej dostawki powiększa odpowiednio ustaloną opłatę za udostępnienie apartamentu. Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie/potwierdzeniu, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do apartamentu, bez ponoszenia przez TWW odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Klienta z tego tytułu. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się, że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztem dostawki, nawet, jeśli z niej nie korzystał.
Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.
Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia w momencie opuszczania apartamentu czy żadna jego rzecz nie pozostała w mieszkaniu. Za rzeczy pozostawione przez Klienta po zakończeniu okresu wynajmu, jak również za szkodę powstałą na skutek ich utraty lub uszkodzenia, TWW nie odpowiada.
Klient zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie nie pogorszonym, umycia po sobie naczyń kuchennych, a także do zwrócenia kluczy osobie przekazującej klucze, najpóźniej z chwilą opuszczenia apartamentu. Klient zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie o zamiarze opuszczenia apartamentu po ustaniu umowy najmu z co najmniej godzinnym uprzedzeniem.

 

Przeniesienie rezerwacji na id

W każdej chwili Klient może przenieść na inna osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić TWW o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z rezerwacji. Przeniesienie staje się skuteczne względem TWW z chwilą powiadomienia pisemnego przez osobę na którą przeniesiono prawa z rezerwacji o akceptacji wszystkich wynikających z niej obowiązków.

 

Wystąpienie siły wyższej:


W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, TWW rezerwuje sobie prawo przeniesienia rezerwacji Klienta do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. TWW przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji Klienta do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego także w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie z zarezerwowanego obiektu. W przypadku wystąpienia zjawisk o których mowa w niniejszym paragrafie, TWW ma prawo anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od TWW, nie będzie mogło być zagwarantowane.
W przypadku anulowania umowy przez TWW z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie pieniądze wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie TWW nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Klienta, chyba że szkoda ta powstała z wyłącznej winy TWW.

 

Spór:


Prawem właściwym dla wszelkich sporów pomiędzy TWW a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby TWW.

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Klientów Apartamentów TWW o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas dokonywania rejestracji i rezerwacji na stronie www.apartamentywpolsce.pl.

Administratorem danych osobowych jest TWW Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,Urzędnicza 16/2, 30-051 Kraków, zarejestrowana  nr KRS 0000102089 NIP: 6792636715, REGON: 357187631 (dalej: "Spółka").

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Każdy klient korzystający z serwisu na stronie www.apartamentywpolsce.pl (dalej: "Serwis”) akceptuje poniższe zasady Polityki Prywatności.

 

 

A. DANE OSOBOWE.

 1. Dokonując działań w Serwisie, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie Państwa danych przez Spółkę. Dane te to głównie imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP (dynamiczny i statyczny) i hasło do konta w Serwisie.
 2.  
 3. W każdym momencie mają Państwo prawo do wglądu do podanych danych, ich edycji czy usunięcia.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o jej Klientach właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. W przypadkach innych niż zawarte w pkt 3, Państwa dane pozostaną nieujawnione
 6. innym podmiotom.
 7. Spółka uprawniona jest do używania zgromadzonych danych osobowych do prowadzenia Serwisu, w szczególności w celu świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług, obsługi Państwa konta w Serwisie czy obsługi procesu rejestracji.
 8. Spółka podejmować będzie wszelkie niezbędne starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych jej danych osobowych.
 9.  

B. NEWSLETTER.

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Klientów o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z TWW Apartamenty.
 2. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.
 3. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.apartamentywpolsce.pl lub dokonać subskrybcji poprzez serwis Facebook - po zakceptowaniu naszej polityki prywatności.
 4. Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link Państwa e-mail zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera.
 5. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Spółki, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:
48 12 638 02 12
Email address
biuro@apartart.pl